در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه ی برنامه ریزی فرهنگی جهت سال تحصیلی 1398-1397 با حضور مدیریت وکارشناس فرهنگی شهید رجایی ومسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان

 جلسه ی برنامه ریزی فرهنگی جهت سال تحصیلی 1398-1397 با حضور مدیریت وکارشناس فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید رجایی ومسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید در این جلسه مقرر شد برنامه ی ریزی صورت گیرد تا در طی چندین جلسه با حضور فعالان فرهنگی دانشگاه فرهنگیان برنامه ی یکساله ی جهت برنامه های فرهنگی تدوین شو د. 


نظرات کاربران