در حال بارگذاری ...
جلسه ی مدیران کانون های فرهنگی

با حضور دکتر فاضلی سرپرست مرکزآموزش عالی شهید رجایی فرخشهر

دکتر مهدی فاضلی سرپرست محترم مرکز اموزش عالی شهید رجایی فرخشهر  در دیدار با  مدیران کانون های فرهنگی واجتماعی  دانشجویان ضمن عرض تبریک جهت حضور دانشجویان در پست مدیریت کانو ن های فرهنگی  فرمودند این کانون نها با هدف  پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی در دانشگاه ها تشکیل می شوند  ودر سال تحصیلی جدید این کانو نها  بر اساس ضوابط قید شده کانون های فرهنگی دانشجویان  فعالیت خواهند نمود .در ادامه دکتر فاضلی از دانشجویان منتخب خواستند تا  با به کار بردن خلاقیت ونو آوری  در برنامه ریزی فرهنگی زمینه ی مشارکت حداکثری دانشجویان را فراهم نمایند وهمچنین باعث بیشترین تاثیر گزاری در حوزه ی فرهنگی شوند .در پایان مقرر گردید مدیران محترم کانو ن ها برنامه های کانون مربوط به  خود را جهت  بررسی واجرا در سال تحصیلی جدید به صورت مصوب ومکتوب  تحویل کارشناس فرهنگی نمایند .


نظرات کاربران